Közösségeink 2021-06-22T14:49:22+00:00

ÚJ JERUZSÁLEM KATOLIKUS KÖZÖSSÉG

„Európa mai kulturális és vallási helyzete hitben felnőtt katolikusokat és olyan missziós keresztény közösségeket vár, akik Isten szeretetéről tanúskodnak minden embernek.”

  1. János Pál pápa: Ecclesia in Europa, 50.

Az Új Jeruzsálem Isten városa: a hajlék,
ahol Isten örökkön örökké az emberekkel van.
A végcél, ahová igyekszünk:
örömünk és üdvösségünk helye,
ahol Atyánk letöröl majd minden könnyet.
Az Új Jeruzsálem ma is létező valóság:
Isten dicsőítésének középpontja,
ahol szentek és angyalok szüntelenül
a Szentháromságot magasztalják:
ebbe a mennyei liturgiába kapcsolódunk be naponta.
Az Új Jeruzsálem a megdicsőült Egyház:
ahol a Fő, Jézus Krisztus lakik,
oda tartunk és tartozunk mi is.

Milyen közösség az Új Jeruzsálem?

1. Missziós közösség

Az Új Jeruzsálem olyan hitükben elkötelezett keresztények közössége, akik életük elsődleges céljának Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését, a róla való tanúságtételt tekintik.

2. Evangélium-központú közösség

Közösségünk evangéliumi jellege Krisztus-központúságunkból, a Szentírás iránti elkötelezettségünkből, s az általunk hirdetett egyszerű bibliai üzenetből fakad.

3. Katolikus közösség

Az Új Jeruzsálem katolikus közösség: a katolikus Egyház hitét hisszük, fegyelme és pásztori tekintélye alatt élünk, szolgálatunkat az Egyház egyetemes küldetésébe ágyazva képzeljük el.

4. Ökumenikusan nyitott közösség

Szívesen szolgáljuk a felekezetek közötti kiengesztelődést, szívesen működünk együtt más keresztény csoportokkal missziós munkáinkban, sőt tagjaink közé is befogadunk nem katolikus keresztényeket, amennyiben azonosulnak céljainkkal és elfogadják a Közösség katolikus elkötelezettségét és rendjét. Feladatunknak érezzük, hogy a szeretet és a bizalom szálait szőjük a keresztények, és „idősebb testvéreink”, a zsidó közösség tagjai között.

5. Pünkösdben élő közösség

Hisszük, hogy a Lélek ereje és kenete – azon túl, hogy szolgálja saját megszentelődésünket és felépíti Krisztus testét – arra adatott, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról a Föld végső határáig. Hisszük, hogy ez a misszió egyedül úgy valósulhat meg, ha napról napra folyamatosan eltelünk a Lélek teljességével.

6. Dicsőítő közösség

Életünk, erőnk és örömünk az Úr imádásából és dicsőítéséből táplálkozik. A rendszeres és elkötelezett egyéni és közösségi imádság jelenti lelkiségünk alapját. Örömmel veszünk részt a dicsőítés kötetlenebb, modern, és az Egyház által gyakorolt liturgikus formáiban is, keresve a „régi és új” egységét.

7. Szolgálók közössége

Az egész Egyházzal együtt hisszük, hogy minden keresztény, életállapotától függetlenül meghívást kapott a szolgálatra, speciális feladatához pedig megkapta a megfelelő kegyelmi adományt a Szentlélektől.

8. Testvéri közösség

Az Új Jeruzsálem Közösség tagjai krisztusi szeretettel és gondoskodással fordulnak egymás felé. Hordozzuk egymást imádságban, segítjük egymást minden élethelyzetben. Ez a szövetség alapozza meg szolgálatunkat.

9. Elkötelezett közösség

Elkötelezettségünk azt jelenti, hogy odaajándékozzuk önmagunkat elsősorban Istennek, de Közösségünknek is. E döntésük – amely meghatározza életformánkat – a legkülönbözőbb élethelyzetek közepette is változatlan marad.

10. Szolgáló szeretet közössége

Urunk, Jézus Krisztus azonosította önmagát minden bajban lévő, szegény, beteg és kitaszított emberrel. A szegényekkel való találkozás számunkra a Jézus Krisztussal való találkozást jelenti. Ennek fényében világos előttünk, hogy lehetetlen Istennek szolgálnunk a szegények szeretete és gyakorlati segítsége nélkül.

Az Új Jeruzsálem magyar alapítású közösség: huszonéves katolikus fiatalok hozták létre, nevét 1997. január elsején vette fel. Egyetlen célunk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. Meggyőződésünk és mélységes tapasztalatunk, hogy a Jézussal való bensőséges, hitbéli találkozás megváltoztatja az emberek életét! Hisszük, hogy ami egyes emberekkel megtörtént és megtörténik – a lelki-szellemi újjászületés – megtörténhet egész Magyarországgal, az egész magyar nemzettel is!

A misszió számos formáját gyakoroljuk: Évente több tucat evangelizációs összejövetelt, missziós kurzust és lelki napot tartunk Magyarországon és a környező országok magyarlakta területein. A misszió gyümölcseként mindenütt közösségek létrehozását és a meglévők megerősítését segítjük elő, miközben a budapesti anyaközösség fejlesztését is folyamatosan végezzük. Fontosnak tartjuk tagjaink lelkigondozását, a családok szolgálatát. Külön csoportjaink vannak családok, férfiak, édesanyák és fiatalok számára.

1997 tavasza óta tartjuk TŰZ- evangelizációinkat Budapesten, vidéken és szerte a Kárpát-medencében. Ezek alkalmanként több száz főt is vonzó zenés tanúságtevő esték megtérésre hívással. Közösségünk tagjai gyakran szerveznek plébániákkal és iskolákkal együttműködve lelki napokat és hétvégi hitébresztő kurzusokat (pl. Új Élet kurzus), valamint hosszabb, hitbéli bevezetést nyújtó tanfolyamokat is, mint például az Alpha vagy a Szentlélek-szeminárium. Együttműködünk a Szent András Evangelizációs Iskolával közös kurzusok tartásában. Csiszér László és zenekara önálló utazó missziós szolgálatként is működik. 2011. januárjában nyitottuk meg a „Csak Egyet” Szociális Segítő Központot, ahol naponta százötven hajléktalan embernek nyújtunk segítséget. Nagy örömmel szolgálunk a határon túli magyar közösségekben is, főként Szlovákiában, Erdélyben és a Vajdaságban. Közösségünk tagja a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének.

A 2019-es februári elköteleződéskor hatvan teljes jogú és nyolcvan társult tag lépett be a közösségbe (nem számítva a családjainkhoz tartozó mintegy ötven gyermeket). Közösségi testvéreink nagy része rendszeresen látogatja kiscsoportjainkat, havonta pedig közösségi napon találkozunk egymással.

Dr. Erdő Péter bíboros-érsek atyánk 2011. augusztus 20-án kelt levelében jogi személyiséggel ruházta fel és végleg jóváhagyta az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség működését.